Fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemning

Aktiviteter kan føre til mestringsfølelse og gi utvikling. Aktiviteter kan også gjøre at man føler seg som del av et fellesskap og skape vennskap. Det kan også lære en å samarbeide med andre, struktur, å jobbe mot et felles mål eller takle motstand. På denne måten kan fritidsaktiviteter gjøre hverdagen meningsfull. Det er viktig å oppfordre til aktivitet og aktiviteter må tilpasses individuelt etter ønsker, behov og funksjon.

Det er et politisk mål at personer med utviklingshemning skal ha likeverdige kultur- og fritidstilbud som andre (Meld.St.nr. 45).

Under finner dere metoder og eksempler på hvordan en kan hjelpe til å legge til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter.

Fritid for alle

Fritid for alle er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltagelse, med mål om å være en idé- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sitt tjenestetilbud.

For mange er tjenestetilbud støttekontakt avgjørende for om de vil kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter. Utfordringen er å utforme et fritidstilbud basert på det enkelte menneskets ønsker, behov, forutsetninger og kanskje drømmer.

Støttekontakttjenesten skal gi rom for å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Denne tjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Selv om nettstedet i utgangspunktet er for barn- og unge med funksjonsnedsettelser er det også aktuelt for voksne og eldre med utviklingshemning.

Fritid med bistand

Fritid med bistand (FmB) er en metode som er utviklet for hjelp til å organisere fritidstilbud, tilrettelegge og bedre selvbestemmelsen i forhold til fritidsaktiviteter for personer med utviklingshemning. Det er utviklet en nettside som er organisert ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) med utviklet med midler fra Helsediretoratet.

Målet med metoden er å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i fritidsaktiviteter. Metoden bygger på et mestringsperspektiv, med vekt på den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målsettingen er at deltakere blir inkludert i en selvvalgte kultur- eller fritidsorganisasjon. Metoden er utviklet i 1998 av Anders Midtsundstad.

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Boken viser hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med utviklingshemning gjennom eksempler hentet fra hverdagen til voksne med utviklingshemning i Lillestrøm kommune.

De har også laget en podkast med samme navn. Podkasten finner dere her:

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede (lillestrom.kommune.no)

Lær mer relatert til fritidsaktiviteter

Kultur og fritid i Nakus kunnskapsbank

Ledsagerbevis – Helsenorge

Lovverk og statlige føringer knyttet til kultur- og fritidsaktiviteter | Naku

Nasjonal veileder – tilrettelegging for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med utviklingshemning – Helsedirektoratet

Støttekontakt – Helsenorge