Årlig helsekontroll

Personer med utviklingshemning har i mange tilfeller dårligere helse enn funksjonsfriske. Studier viser at årlige helsekontroller av voksne og eldre med utviklingshemning har stor effekt. Helsekontrollene avdekker udiagnostiserte tilstander, alt fra alvorlige lidelser som kreft, hjertesykdom og demens, til tilstander som nedsatt hørsel og syn som er mer vanlig.

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemming. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på funksjonsfall eller sykdommer så tidlig som mulig i forløpet. Forebyggende helsearbeid er viktig, og kan spare den enkelte for unødige lidelser og samfunnet for unødvendige utgifter.

Det er anbefalt at voksne (over 18 år) og eldre med utviklingshemming går til årlig helsekontroll. Under finner dere sjekklister, råd og veiledning for fastleger og helse- og miljøarbeidere. Sjekklisten kan skrives ut på papir for å ta med til fastlegen ved en årlig helsekontroll. Det finnes også tilpasset materiale til personer med utviklingshemming.

Informasjonsmateriell og huskelister for årlig helsekontroll

For fastleger

Vi har sammen med fastleger utarbeidet og testet ut anbefalinger for hvilke prøver og undersøkelser fastleger bør utføre ved en årlig helsekontroll av voksne (fra 18 år) og eldre personer med utviklingshemming (2011). Bakgrunnen for oppdraget er at voksne og eldre personer med utviklingshemming har generelt høyere sykelighet enn befolkningen ellers, og de har redusert evne til selv å si ifra om fysiske eller psykiske plager.

Kliniske funn og resultater fra den årlige helsekontrollen skal føres i det journalsystem fastlegene allerede benytter. Informasjon om sjekklister for årlige helsekontroller etc. er også lagt inn i Norsk Elektronisk Legehandbok (NEL) under “Utviklingshemming for voksne”.

Nedlastbare filer

Sjekkliste for årlige helsekontroller av voksne og eldre personer med utviklingshemning (pdf)

Veileder for helsepersonell (pdf)

Forberedelser til helsesjekk for personer med utviklingshemning

10 gode råd til helsepersonell på lege – og tannlegekontor (pdf)

Legemiddelgjennomgang (LMG)

Takst 660 for fastleger, 2022 (pdf)

For helse-og miljøpersonell

Her vil dere finne alle nedlastbare dokumenter som ble utviklet i prosjektet Helsesjekk ved utviklingshemming. I tillegg til sjekklister utviklet vi også veiledere med råd til dere som ikke daglig jobber med personer med utviklingshemming. Veilederne kan brukes av alle, og er ment å dekke ulike behov.

Du vil finne informasjon om samtykkeavgjørelse, sjekkliste for fastleger, huskeliste for helsesekretærer og andre dokument som kan være nyttig for deg i behandling av personer med utviklingshemming.

Nedlastbare filer

10 gode råd til helsepersonell på lege – og tannlegekontor (PDF)

Veileder for helsepersonell (PDF)

Mitt sykehuspass (PDF)

Mitt sykehuspass elektronisk (PDF)

Prosedyre for vurdering av samtykkekompetanse i forbindelse med nødvendig helsehjelp (PDF)

Forberedelser til helsesjekk for personer med utviklingshemning

Forberedelser for helsesekretærer når personer med utviklingshemning bestiller årlig helsekontroll (PDF)

Sjekkliste for årlige helsekontroller av voksne  og eldre personer med utviklingshemning (PDF)

Takst 660 for fastleger, 2022 (pdf)

Legemiddelgjennomgang (LMG)

For personer med utviklingshemming

Her vil dere finne informasjonsmateriell som er tilrettelagt for personer med utviklingshemming, det vil si at det inneholder bilder og har enkel tekst med enkelt innhold.

Mitt sykehuspass (PDF) er et personlig hefte som skal tas med ferdig utfylt til sykehuset ved innleggelse. Det kan  fylles ut av en som kjenner eieren av sykehuspasset godt. Det er viktig at eieren av sykehuspasset er med i prosessen og kjenner innholdet. Sykehuspasset skal være lett tilgjengelig for sykehuspersonell på vakt og oppbevares på nattbordet eller henges ved sengen.

Forberedelse til helsesjekk for personer med utviklingshemning (PDF) er et hefte med bilder og enkelt tekst med enkelt innhold som beskriver hva som kan skje hos fastlegen når en skal til en årlig helsekontroll.
 
Film om hvordan det kan være å gå til en årlig helsekontroll for personer med utviklingshemming

Film om det å gå til en mammografi undersøkelse for personer med utviklingshemming

10 råd mot kreft (PDF) Generelle råd mot kreft utviklet av Kreftforeningen og skrevet med enkelt tekst og enkelt innhold.

Om materiellet

Materiellet ble utarbeidet i prosjektet Helsesjekk ved utviklingshemning i perioden 2009-2012. Prosjektet ble finansiert av Helsedirektoratet og prosjektgruppen bestod av:

  • Stine Skorpen, spesialsykepleier og prosjektleder
  • Astrid Edland, nevrolog og prosjektmedarbeider
  • Jarle Eknes, spesialpsykolog og prosjektmedarbeider

Pågående prosjekt i Kristiansand kommune: Bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming

Prosjektet eies av Kristiansand kommune og gjennomføres av USHT Agder (vest). Prosjektet gjennomføres i første omgang i Kristiansand kommune, med et ønske om videre regional og nasjonal spredning.

Prosjektet består av tre delområder:

Delområde 1Delområde 2Delområde 3
Ansatte får økt kompetanse i tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstandi tidlig oppdagelse og adekvat respons ved tegn på mistilpasning og smerter hos tjenestemottakere Ansatte får økt kompetanse i å oppdage og iverksette tiltak i forhold til ernæringsstatus med økt risiko for helseplager. kartlegging av aktivitetsnivå og eventuelle oppfølgende tiltak.Ansatte får økt kompetanse i forberedelse og oppfølging av årlig helsekontroll hos fastlegen.    Flere tjenestemottakere får  tilbud om årlig helsekontroll (takst 660) hos fastlegen

Aldring og helse er med i prosjektets referansegruppe og følger prosjektets utvikling og får være med å påvirke. Nå jobber prosjektgruppen med delområde 3 som handler om årlige helsekontroller.

Prosjektet er fremdeles i aktiv fase med småskalatesting av verktøy og prosessflyt i samarbeidet mellom personen med utviklingshemming, pårørende, personal og fastlegen. Testingen har medført justeringer av verktøy og prosess.

Neste trinn er småskalatesting av årlig helsekontroll for personer som bor i bofellesskap, i Flekkefjord kommune. Samtidig testes det ut mot ordinære fastlegekontor i Kristiansand kommune.

Vi følger prosjektet, og så fort nye og oppdaterte verktøy eller prosedyrer blir gjort tilgjengelig vil de bli publisert her. Prosjektet har en egen nettside