Varighet av funksjonsnedsettelse og livskvalitet - Aldring og helse

Varighet av funksjonsnedsettelse og livskvalitet

Prosjektet tilhører hovedprosjektet Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring.

Bakgrunn

Varigheten av funksjonsnedsettelse kan ha betydning for ens tilfredshet med livet og livskvalitet. En funksjonshemning som nylig har inntruffet kan være mer belastende enn når en har lært seg å leve med den. På den annen side kan en langvarig funksjonsnedsettelse bidra til en opphopning av negative faktorer og tap av ressurser, noe som kan utfordre ens tilpasningsevne – og bidra til lavere livskvalitet. Det å tape funksjonsevne sent i livsløpet kan være mindre belastende, da det er små forventninger om yrkesdeltakelse, f.eks., noe som kan redusere belastninger ved å ikke leve opp til samfunnets forventninger og krav.

Målsetting

Studiens målsetting er å utforske sammenhengen mellom funksjonsnedsettelse, alder og livskvalitet der varighet av funksjonsnedsettelsen vektlegges. Vi spør: Hvilken betydning har varigheten av funksjonsnedsettelsen for opplevd livskvalitet? Hvilke sammenhenger finner vi mellom varighet og livskvalitet i ulike aldersgrupper? Hva skjer med mennesker sent i livet, når mange mister funksjonsevne/funksjonskapasitet? Hvordan kan tilpasning påvirke livskvaliteten? Er det forskjell mellom menn og kvinner med funksjonsnedsettelse når det gjelder livskvalitet under aldringen? Hva betyr ulike faktorer i livssituasjonen?

Metode

Studien beskriver og analyserer tilfredshet med livet blant mennesker med kortvarige og langvarige funksjonsnedsettelser og blant mennesker uten funksjonsnedsettelser i alderen 40-79 år. Vi anvender paneldata fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG-studien) fra T1 (2002/03) og T2 (2007/08).

Tidsaspekt: 2019
Prosjektleder: Magnhild Nicolaisen
Prosjektmedarbeidere: Kirsten Thorsen, Bjørn Heine Strand
Finansiering: Aldring og helse

Medarbeidere i dette prosjektet

Magnhild Nicolaisen
Forsker Magnhild Nicolaisen Sosiolog cand.polit. Forsker

Kirsten Thorsen
Seniorforsker Kirsten Thorsen Cand. psychol., dr. philos, professor II Seniorforsker

Bjørn Heine Strand
Seniorforsker Bjørn Heine Strand PhD Seniorforsker