Miljøarbeid og dagligliv - Aldring og helse

Miljøarbeid og dagligliv

Tiltak for bedre helse, aktivitet og dagligliv i nærmiljø for voksne og eldre med utviklingshemning

Miljøarbeid og tjenester til personer med utviklingshemning har de senere årene beveget seg i retning av mer personsentrerte tjenester og omsorg. Det vil si tilrettelegging og samhandling for at personer med utviklingshemning støttes til å ta egne valg i livet, og at ønsker, styrker, behov og rettigheter blir hørt og ivaretatt.

Mållrettet miljøarbeid

Miljøarbeid er tilrettelegging for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene hvert enkelt individ har.

Les mer om målrettet miljøarbeid
Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som handler om å ta hensyn til hvordan en person opplever sin situasjon og verden rundt seg. Omsorgen skal tilrettelegges slik at personens perspektiv på situasjonen blir ivaretatt.

Les mer om personsentrert omsorg
Musikk og gitar foran personer med utviklingshemning. Foto

Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling handler om hvordan vi integrerer musikk, sang og bevegelse i miljøarbeidet.
Les mer om musikkbasert miljøbehandling
Eldre mann gjør øvelser i stua. Foto

Fysisk aktivitet

Fysioterapeuter har laget nye trimvideoer for eldre personer til moderne musikk. Videoene er ikke spesielt utviklet for personer med utviklingshemning, men med individuelle tilpasninger kan de passe for de fleste av oss.

Her finner dere også undervisningsfilmer for bevisstgjøring og motivasjon til fysisk aktivitet hos eldre.
Les mer om fysisk aktivitet
Eldre mann står ved et bord og jobber praktisk. Foto

Mot slutten av arbeidslivet

Det å slutte å jobbe er en komplisert prosess som kan oppleves svært ulikt. Noen har et intenst ønske om å slutte mens andre ikke kan tenke seg andre alternativer enn å jobbe.
Les mer om å slutte å jobbe
Pensjonskartlegging. foto

Helhetlig pensjonskartlegging HELP

Avgang fra arbeid til alderspensjon er en overgang til en ny fase i livet. Med økende alder og funksjonsfall kan det være krevende å stå i arbeid og kan være aktuelt med andre tilbud enn det arbeidstakeren har i dag.
Les mer om HELP

Tidligere publikasjoner

Voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene – Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene?

En stor undersøkelse basert på nasjonale, anonyme registerdata for over 14 800 voksne personer registrert med utviklingshemning i NAVs register for uførepensjon i Norge i 2013, finner at over halvparten ikke er registrert i arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller i dagsenter i 2015. Rapporten handler om voksne og eldre med utviklingshemning og dagens bruk av samarbeidsfora i kommunene – Hvor mange er i jobb, hvor mange mangler tilbud, og hva er alternativene?

Les mer om rapporten her.

Eldre personer med utviklingshemning
En nasjonal kartlegging av botilbud og forekomsten
av demens- og kreftsykdommer

Kartleggingen av botilbudet til personer med utviklingshemning er en del av en større nasjonal kartlegging som Aldring og helse gjennomførte i 2008 på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den nasjonale boligundersøkelsen ble publisert i 2010.

Les rapporten om eldre personer med utviklingshemning og kartlegging av botilbud og forekomst av demens- og kreftsykdommer her.

Kartlegging ved aldring hos personer med utviklingshemning

Tester og verktøy i alfabetisk rekkefølge

Adaptiv demensscreening

Et spørreskjema for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos personer med utviklingshemming (2 sider PDF)

Veileder og bakgrunn for screeningverktøyet Adaptiv demensscreening (2 sider PDF)

Klikk her for skjema og veileder

Helhetlig pensjonskartlegging

Vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning som kartlegger arbeidstakers funksjonsevne, arbeidssituasjon, hjemmesituasjon og muligheter for andre aktiviteter (12 sider PDF)

Klikk her for skjema

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Samtaleguide til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Den er et hjelpemiddel for at helse- og omsorgspersonell kan gi personsentrert omsorg gjennom å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk.

Bygger på og erstatter skjemaet «Personopplysninger – Min livshistorie» (11 sider PDF)

Sjekkliste for psykisk sykdom hos voksne med utviklingshemning

Sjekkliste til bruk for å utrede voksne personer med utviklingshemning for psykiske helseproblemer. Norsk utgave distribueres med tillatelse gitt av utgiver og kan kjøpes via bokhandelen til Aldring og helse

Tidlige tegn

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne eldre personer med utviklingshemning. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringer i helsetilstanden så tidlig som mulig, og Tidlige tegn er et hjelpemiddel for å sikre systematisk oppfølging. Tidlige tegn finnes i en elektronisk utgave med en veiledningsfilm og tilleggsmateriell.

Du finner Tidlige tegn under Skalaer og tester