Eldre på sykehus - Aldring og helse

Eldre på sykehus

Hvordan møte akutt syke eldre som kommer til sykehus med koronavirus? Hva kjennetegner deres helsetilstand før innleggelse, og hvilke behov har eldre pasienter?

Somatiske sykehus innebærer særlige utfordringer for personer med demens. Mange nye ansikter og lang ventetid på undersøkelser er ofte en belastning, både psykisk og fysisk. Smitteregimet i forbindelse med en pandemi vil vekke ekstra uro.

Instruskjonsvideo om bruk av smittevernsutstyr på sykehus. Fra Oslo universitetssykehus HF

Styrk din kompetanse nå

Personell som får ansvar for pleie og omsorg av personer som er syke på grunn av koronavirus, oppfordres til å oppdatere sine kunnskaper. Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hva du har av opplæring fra før, og hvordan pandemien utvikler seg. Hold deg oppdatert her:

Helsedirektoratets oversikt over tilgjengelig opplæringsressurser

Utviklingssentrenes prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset

Nyttige rapporter og artikler

Skjerming fra smitte ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

«Disse gruppene er de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke eller ikke overleve hvis de skulle bli smittet. De må derfor skjermes fra risiko for smitte så langt det lar seg gjøre», skriver Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri i denne artikkelen.

Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Akutt syke eldre som kommer til sykehus

I rapporten beskrives hjemmeboende multisyke eldre pasienters helsetilstand og behov for helsehjelp ved innleggelse på sykehus, under innleggelsen og tre uker etter innleggelsen, samt behovet deres for helsehjelp i året etter innleggelsen. Aktuell kommunikasjo mellom tjenestenivåene i forbindelse med innleggelsen beskrives også.

Akutt syke eldre som kommer til sykehus. Hva kjennetegner deres helsetilstand og behovet for helsehjelp?

Trygg utskrivning fra sykehus

Trygg utskrivning fra sykehus til hjemmet er viktigere enn noen gang. Risiko for smitte og hyppige endringer i retningslinjene fra det offentlige kan føre til at eldre føler seg utrygge når de kommer hjem. «En oppdatert beredskapsplan for den enkelte pasient kan være det som skal til for å skape trygghet, skriver Cecilie Bhandari Hartberg.

Trygg utskrivning fra sykehus

Hvordan skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Smittevern i forbindelse med koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre nødvendige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Til disse hører noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse, skriver seniorforsker og professor, Anne Marie Mork Rokstad.

Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

Råd om behandling av delirium ved covid-19

E-læring om palliasjon og covid-19

E-læringskurs som skal øke kompetansen hos deg som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester.

For leger, sykepleiere og helsefagarbeidere
Gå til e-læringskurset

Smittevern ved håndtering av døde

Oppdatert informasjon om hvordan helsepersonell skal opptre, og hva slags utstyr de skal bruke ved egen håndtering og visning av døde.

Håndtering av døde med covid – 19

Personer med demens på sykehus

Håndbok til gratis nedlasting som belyser vanskene som pasienter med kognitiv svikt står overfor på sykehus, med tips om hvordan du kan gi denne pasientgruppen så god pleie og behandling som mulig.

Håndbok: Demens på sykehus