Behandling og omsorg i sykehjem - Nasjonalt senter for aldring og helse

Behandling og omsorg i sykehjem

Eldre er en særlig utsatt gruppe, og mange eldre har underliggende sykdom, for eksempel demens. Når det oppstår smitte på en sykehjemsavdeling, skal beboerne sikres god pleie samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas.

Beslutninger og anbefalinger fra helsemyndighetene

Helsemyndighetene publiserer fortløpende nye beslutninger og anbefalinger knyttet til koronautbruddet på sin nettside.

Beslutninger og anbefalinger for sykehjem

Tiltak for å motvirke sosial isolering i sykehjem og hjemmetjenester

Personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk

Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Prioriteringer i helsetjenesten

Det er stort press på helsetjenestene i enkelte kommuner som en følge av høyt sykefravær. Helsedirektoratet har derfor oppdatert sine anbefalinger for prioriteringer i koronaveilederen.

Les mer om prioritering i helsetjenesten

Råd til helsepersonell

Medarbeidere og leder ved Grimtunet omsorgssenter i Kristiansand kommune har produsert denne filmen om smittevern i sykehjem. De oppfordrer personell ved andre sykehjem til å se filmen, reflektere over innholdet og vurdere smittevern på egen arbeidsplass.

Koronaråd til helsepersonell på sykehjem

Oppdater smittevernrutinar, gjennomfør førehandssamtale og lag palliativ plan, oppmodar intensivsjukepleiarane Silje B. Eikemo, Aina Kolle og Elsa C. Irgens ved Verdighetsenteret.

Sju råd til de som arbeider på sykehjem

Les mer på våre sider om forskning og fagstoff

Prosedyrer og ressurser fra utviklingssentrene

utviklingssenter.no finner du prosedyrer og ressurser knyttet til koronaviruset, utviklet av utviklingssentrene i samarbeid med kommunene.

Hvordan skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Smittevern i forbindelse med koronautbruddet kan gjøre det vanskelig å gjennomføre nødvendige hygienetiltak for enkelte grupper som mottar helse- og omsorgstjenester. Til disse hører noen personer med demenssykdom eller alvorlig psykisk lidelse, skriver seniorforsker og professor, Anne Marie Mork Rokstad.

Les artikkelen: Å skape trygghet og tillit i en vanskelig tid

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

I denne artikkelen fra nhi.no er spesialist i psykiatri Marit Tveito og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller intervjuet om konsekvensene av at eldre isoleres, og hva som gjøres for å motvirke disse.

Les artikkelen på nhi.no

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

Les artikkelen: Råd om behandling av delirium ved covid-19

Informasjon på flere språk

Plakater, video og annet informasjonsmateriell på flere språk

Oppslag om smitteverntiltak til nedlasting og utskrift, deriblant plakaten Vaner som forebygger smitte, som er oversatt til en rekke språk.

Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Risikogrupper

Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av koronaviruset.

Se hvilke grupper som er sårbare

Åtte steg for å forebygge smitte

Folkehelseinstituttet viser gjennom illustrasjoner av åtte råd for å forebygge smitte av koronavirus (covid-19). Bildene er nedlastbare i pdf.

Koronavirus – 8 steg for å forebygge smitte

Les mer på våre sider om kompetansehevende tiltak

Psysisk helse

WHO oppfordrer: Ta vare på folks mentale helse under koronapandemien

Smittedempende tiltak som sosial distansering og karantene kan oppleves som stressende og uvant for mange. For eldre kan det være utfordrende å håndtere at sykdommen ser ut til å ramme den eldre delen av befolkningen svært hardt. Cecilie Bhandari Hartberg formidler WHOs oppfordring til oss alle:

Ta vare på folks mentale helse

Psykisk helse og epidemi, depresjonhoseldre.no

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Tilstanden kan være ekstra utfordrende på grunn av eldres sammensatte sykdomsbilde. På denne nettsiden finner du anbefalinger og opplæringsressurser for behandling.

Besøk nettsiden depresjonhoseldre.no

Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser under koronautbrudd

Personer med psykisk lidelse og ruslidelse er i risikogruppe, og skal bli ivaretatt på lik linje som andre risikogrupper. 

Ivaretakelse av personer med rus- og psykisk lidelse