Relevante lenker - Nasjonalt senter for aldring og helse

Relevante lenker

Lenker til nasjonale organisasjoner og instanser som på ulike måter arbeider med temaene aldring og/eller nedsatt funksjonsevne

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. I tillegg til å bedrive politisk arbeid, tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der medlemsorganisasjonene kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper mennesker som opplever diskriminering på ulike arenaer.

Folkehelseinstituttet (FHI)Folkehelseinstituttet er et forskningsbasert forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet har nasjonale oppgaver innen smittevern, miljømedisin, epidemiologi, kunnskapsproduksjon, psykisk helse, rettstoksikologi og rusmiddelforskning.

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Ressursnettsted for å nå målene i Nasjonal plan for selvhjelp: at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår.

NordlandsforskningNordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder.

Norsk nettverk for forsking om funksjonshemming (NNFF)NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og marginalisering/ diskriminering. Nettverket skal være en møteplass der deltakerne kan presentere og diskutere sine forsknings- og utviklingsarbeider.

Norsk selskap for aldersforskning (NSA)Norsk selskap for aldersforskning har som mål å fremme gerontologi som vitenskapelig og praktisk arbeidsfelt i Norge og være en sammenslutning av forskere og andre som er spesielt interessert i gerontologi. Et mål er å spre kunnskap om gerontologisk forskning og bidra til å øke kunnskapen om eldres levevilkår, roller, status, posisjoner og innflytelse i samfunnet.

Bufdir – barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Bufdir er et fagdirektorat på likestilling og ikke-diskriminering. De har ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Målet for Bufdirs arbeid er å bedre levekår og livssituasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. De samarbeider med myndigheter, faginstanser, organisasjoner og frivillige for å nå dette målet, og bistår Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) i arbeidet med å utvikle nye tiltak for målgruppen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA)Et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt på Høgskolen i Oslo og Akershus med vekt på forskning om oppvekst, livskvalitet, velferdstjenester og velferdspolitikk samt aldring og livsløp.

Institutt for sosialt arbeid (NTNU)Institutt for sosialt arbeid representerer et  fagmiljø i Norge innen det sosialfaglige feltet og forskning innen funksjonshemming.

Stiftelsen Sophies MindeStiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

DeltasenteretDeltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet og er organisert under Bufdir. Deltasenterets arbeid er fokuserer på universell utforming, tilrettelegging, teknologi og hjelpemidler som sammen skal bidra til økt deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hjelpemiddelsentralen – NAVHjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Norges HandikapforbundNorges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon.

Pascal NorgePascal Norge har som formål å skape helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppen er alle mennesker med bistandsbehov; inklusiv seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede, minoritetsgrupper og personer innen områdene psykiatri og rus, samt alle andre, som kan ha nytte av kulturelle aktiviteter. 

RarelinkRarelink er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotekNorsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arbeider for at alle skal ha lik tilgang til litteratur og informasjon. NLB er et statlig bibliotek under Kulturdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.

Norsk revmatikerforbund (NRF)Norsk revmatikerforbund er en pasientorganisasjon og jobber for at alle med en revmatisk diagnose skal få den oppfølgingen og behandlingen de trenger, og at de skal bli sett som den ressursen de er. NRF har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettplager.

Multippel Sklerose forbundetMS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

Norges ParkinsonforbundNorges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte. Norges Parkinsonforbund arbeider for at alle som er berørt av parkinsonisme skal oppnå økt livskvalitet, for å ivareta deres interesser og for at alle deler av samfunnet skal tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene.

Beitostølen HelsesportsenterBeitostølen Helsesportsenter (BHSS) gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå.

Hørselshemmedes landsforbund (HLF)HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen.

Norges blindeforbundNorges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge.

Mestring.noNasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer. Lærings- og mestringstjenestene jobber med lærings- og mestringstilbud for brukere, pasienter og pårørende og helsepedagogiske tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Senter for sjeldne diagnoserSenter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. Senteret er en del av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser (NKSD) og tilbyr informasjon om diagnosene, og rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Tjenestene er rettet mot barn, unge, voksne og eldre brukere samt foreldre, søsken, andre pårørende og fagpersoner i hele landet. 

Frambu – senter for sjeldne diagnoserFrambu er et kompetansesenter som samler og utvikler kunnskap om sjeldne og lite kjente diagnoser og sprer denne til personer med diagnose og deres pårørende og fagmiljøer.

Foreningen for Muskelsyke (FFM)Foreningen For Muskelsyke er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge.Gjennom fylkeslag og lokallag informerer og hjelper de muskelsyke og deres pårørende, og arbeider for muskelsykes rettigheter og interesser. Foreningen sprer kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon og støtter forskning omkring muskelsykdommer.

Sansetap.noSansetap.no er en offentlig nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap med fokus på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser. Noen har medfødte sansetap. Andre opplever å få nedsatt syn og/eller hørsel i løpet av livet.

CHARM- ResearchCentre for Habilitation and Rehabilitation Models & ServicesForskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som skal bygge opp en sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester og fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers av helsetjenestenivåer og ulike samfunnsområder med implementering av brukernes perspektiv.

Lenker til andre nordiske ressurser:

Nordic Network on Disability Research (NNDR)NNDR er et tverrfaglig nettverk av forskere interessert i kulturelle, samfunnsmessige og miljømessige områder knyttet til funksjonshemming og marginalisering. Formålet med NNDR er å fremme forskning og utvikling innen funksjonshemming. NNDR er et forum for forskere, spesielt fra de nordiske landene, for å møte, presentere og diskutere sin forskning, samt oppmuntre nordisk og internasjonal utveksling og samarbeid.

Nordens Välfärdscenter (NVC) Det nordiske velferdssenteret er en institusjon under Nordisk Ministerråd i sosial og helsesektoren. Det nordiske velferdssenteret er et verktøy i det nordiske samarbeidet i sosialsektoren. Institusjonen gjør i sin virksomhet rede for utfordringene det nordiske velferdssamfunnet står overfor, og bidrar til å utvikle den nordiske velferdsmodellen.