Den doble aldringen - Tilrettelegging av livsmiljøet når mennesker med utviklingshemning blir eldre - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Den doble aldringen – Tilrettelegging av livsmiljøet når mennesker med utviklingshemning blir eldre

Eldre foreldre til mennesker med utviklingshemning har et meget stort, og ofte økende, ansvar ettersom deres barn med utviklingshemning blir eldre og får flere funksjonsnedsettelser og sykdommer. De voksne barna kan bli mer omsorgstrengende, samtidig som foreldrene kan trenge mer hjelp og avlastning.

Prosjektet ”Den doble aldringen” tar for seg levekår og livssituasjon til eldre foreldre og deres voksne utviklingshemmede barn. Det skal danne grunnlag for mer målrettet tilrettelagt og kontaktstøttende arbeid overfor voksne utviklings¬hemmede personer, deres foreldre og øvrige nettverk, slik at levekår og livsmiljø kan bli best mulig når gamle foreldre faller fra.

Prosjektet er basert på kvalitativ metode i et livsløpsperspektiv. Det er gjort inngående intervjuer med 20 eldre foreldre/foreldrepar (62–86 år) i Oslo- og Bergensregionen som har voksne barn med utviklingshemning. Fem av disse barna er også intervjuet. Opplysningene er samlet inn ved personlige intervjuer og registrert ved lydopptak som seinere er transkribert (20 foreldreintervjuer og fire intervjuer med de voksne barna).

Den første publikasjonen fra prosjektet er boken ”Livsløp og hverdagsliv med utviklingshemning. Livsberetninger til personer med utviklingshemning og deres eldre foreldre”, ved Kirsten Thorsen og Vigdis Hegna Myrvang (2008).

Videre har de to forfatterne publisert følgende artikkel: ”Aldring, hverdagsliv og systemsvikt. Livsløp og livssituasjonen til eldre foreldre og deres voksne barn med utviklingshemning”. SOR-Rapport 4/2009, side 16–31. Oslo: Stiftelsen SOR – Samordningsrådet for arbeid for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Thorsen og Myrvang har også skrevet en kronikk: ”Utviklingshemmede forsømmes”. Dagsavisen, 20. mai 2009.

Prosjektet ”Den doble aldringen” er finansiert av FoA og Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ble fullført og er rapportert i 2008.