Demensutredning og utviklingshemning - Aldring og helse

Pågående forskningsprosjekt

Demensutredning og utviklingshemning

En undersøkelse i norske kommuner for å utvikle best mulige rutiner for å identifisere og iverksette utredning og behandling av demens hos personer med utviklingshemning.

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge i tiden fremover. Flere enn før vil dermed også få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Mens noen studier tyder på at personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle sykdommen vet vi at personer med Downs syndrom har en særlig høy risiko. Imidlertid er det ingen enighet i Norge eller internasjonalt om hvilke diagnostiske prosedyrer som skal brukes ved mistanke om demens blant personer med utviklingshemning.  En spørreundersøkelse blant norske kommuner viser at opptil 83% av personer med utviklingshemning, hvor det var mistanke om demens, ikke har blitt utredet.  Noe som skyldes både at tidlige tegn på demens er vanskelig å identifisere og det er gjort svært lite forskning på dette.

Hensikt:

Prosjektets mål er å utvikle rutiner og prosedyrer for hvordan en best mulig kan samhandle mellom personer med utviklingshemning, deres nærpersoner, kommunale tjenesteytere, fastleger og spesialisthelsetjenesten ved tidlige tegn på mulig demensutvikling.

Metode:

Det er en kvalitativ studie med en intervjuundersøkelse basert på metoden Grounded theory, en metode som er godt dokumentert når man i kvalitativ forskning har som hovedmål å generere en ny teori. Et utvalg kommuner fra alle landets helseregioner vil bli forespurt om å delta i studien.