NorKog - Nasjonalt senter for aldring og helse

NorKog

Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten. NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker i spesialisthelsetjenesten i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Information in English

Om inklusjon i både NorKog og KVALAP

Både KVALAP og NorKog har nå status som nasjonale kvalitetsregister. Dette innebærer at klinikere er pålagt å levere data til begge registrene. Dette er aktuelt ved de alderspsykiatriske poliklinikkene. Vi jobber for at data kan registreres en gang, men overføres begge registrene, når begge får en elektronisk løsning. Per nå må man inkludere på vanlig måte i begge registre.

Pasienter aktuelle for inklusjon i KVALAP og NorKog

  • KVALAP: Alle som utredes eller behandles i alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste (poliklinikk/sengepost)
  • NorKog: Alle som utredes for kognitive symptomer eller demens ved alderspsykiatriske poliklinikker

Registrene er samtykkebaserte og det kreves signert samtykke til begge registrene. Pårørende kan samtykke på vegne av pasienter med manglende samtykkekompetanse.

Registerseminar desember 2021

I desember 2021 ble planene for framtiden til NorKog presentert. Du kan se opptaket av hele webinaret under.