Om KVALAP registeret - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Om KVALAP registeret

Registeret er et samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger i Norge. Registeret består av opplysninger som samles inn ved vanlig utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter.

Bakgrunn

Registeret ble etablert i 2011 og Diakonhjemmet ble gitt konsesjon. Registeret var et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og NKS Grefsenlia. I 2016 ble konsesjon overført til Oslo Universitetssykehus Ullevål ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Målsetting

Vi håper registeret kan bidra til at vi utvikler bedre utredning og bedre behandling, både med og uten legemidler.

Opplysningene i registeret benyttes til kvalitetsforbedrende arbeid:

  • for å bedre tjenesten til pasienter og pårørende.
  • for å undersøke omsorgstilbud, bruk av helsetjenester og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste

Opplysningene i registeret ønskes også brukt til forskning:

  • for å få økt kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre og følge symptomutvikling.
  • for å bedre våre diagnostiske metoder.