Eldre med utviklingshemning og sårbarhet for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Eldre med utviklingshemning og sårbarhet for alvorlige komplikasjoner ved covid-19

Mange eldre personer med utviklingshemning må vi anta er i risikogruppa for å bli alvorlig syk som følge av å ha bli smittet av koronaviruset.

Det er så langt ikke kommet noen studier om risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom hos personer med utviklingshemning. Til det har koronapandemiens varighet vært for kort. Derimot er det kjent at personer med utviklingshemming i alle aldre har høyere forekomst av underliggende sykdom som kan føre til alvorlige komplikasjoner.

Personer med utviklingshemning har i gjennomsnitt en kortere levealder. Spesielt ser vi dette hos personer med Downs syndrom, som av genetiske årsaker erfarer en tidligere aldringsprosess. Det finnes også andre syndromer som har en meget rask aldringsprosess, men dette gjelder kun få individer. Denne kombinasjonen med spesielt mange underliggende sykdommer og et avvikende aldringsforløp, antar man er hovedårsaken til at de har en høy risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom.

Les mer om eldre med utviklingshemning og koronaviruset

Risikofaktorene kan ha både medisinsk-, kognitiv- og miljøbetingede forklaringer. De samme faktorene vil være bestemmende for forløp og behandling av sykdommen. Noen vil ha vansker med selv å registrere ubehag og smerte og å fortelle om dette til sine nærpersoner. De kan derfor ha symptomer som feber, muskelsmerter og vondt i halsen uten at det blir fanget opp.

Studier viser at ledende årsak til død hos eldre personer med utviklingshemning er luftveis- og sirkulasjonssykdommer. For eldre med Downs syndrom utgjør dette om lag 70 % av årsakene til død. I tillegg til nedsatt immunforsvar er også feilernæring og hjerte- og karsykdommer vanlig. Hjerte- og karsykdommer antas å være like frekvent som for eldre generelt.

Mange kan ha helserisiko knyttet til kosthold og stillesittende livsstil, og det vil være en økt risiko for komplikasjoner ved overvekt.

For mange er det genetiske årsaker til utviklingshemningen. Enten ved at noe av arvestoffet mangler, det er for mye av noe eller at arvestoff har avvikende plassering. Dette kan føre til en miks av arvemateriale som kan ha en påvirkning på risikobildet. Årsakssammenhenger er ikke kjent, men det bør være en oppmerksomhet rettet mot dette.

Reduserte kommunikasjonsferdigheter er en kjerneutfordring ved utviklingshemning. Sammen med manglende kompetanse om egen helse, vil de ha reduserte evner til å forstå og formidle helsebehov effektivt til andre. De vil også ha ekstra behov for oppfølging og opplæring i å forholde seg til smitteverntiltak som nå gjelder i samfunnet. Mange vil ikke ha forutsetninger til å forstå omfanget av denne pandemien, og vil være en smitterisiko for både seg selv og andre, hvis de ikke får adekvat oppfølging. Personer med utviklingshemning er en heterogen gruppe og ulike grader av utviklingshemning vil ha et ulikt risikobilde.

Det kan også være organisatoriske barrierer for å få tilgang til ordinære helsetjenester. Tilsyn fra helsemyndighetene og undersøkelser viser at personer med utviklingshemning ikke får tilgang til de helsetjenester de bør ha. Årsaken kan finnes i alle ledd fra nære tjenesteytere til spesialistene. Derfor er det viktig at alle er påpasselig med at de får rettmessige helsetjenester.