Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Taushetsplikt og taushetsløfte

Helsepersonell

Taushetsplikten gjelder alle som arbeider i helse- og omsorgstjenestene. Helsepersonell er pålagt en omfattende taushetsplikt etter helsepersonellovens kapittel 5. Taushetsplikten skal blant annet ivareta pasienten/brukerens personvern og integritet, og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Helsepersonellovens regler om taushetsplikt gjelder også for personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp. Det betyr at personell som for eksempel jobber som støttekontakt eller yter praktisk bistand på vegne at kommunen, også er underlagt helsepersonellovens regler om taushetsplikt.

Dersom du jobber som saksbehandler eller du er helsepersonell, men jobber med administrative oppgaver i kommunen, er det taushetspliktsreglene i forvaltningsloven §§ 13 flg. som gjelder. Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet i jobben.

Frivillige

Når det gjelder frivillige, vil også de være underlagt taushetsplikt når de er tilknyttet en organisasjon, kommune eller annen offentlig virksomhet. Hvordan taushetsplikten er forankret for de frivillige, vil kunne variere ut fra både oppgaver og organisering, men utgangspunktet er at taushetsplikten reguleres i en avtale mellom den frivillige og organisasjonen eller den offentlige virksomheten som den frivillige jobber igjennom. Dette kalles gjerne for taushetsløfte. Det er da organisasjonen eller den offentlige virksomheten som den frivillige er tilknyttet, som har det overordnende ansvaret for å påse at de frivillige informeres om og følger regler for taushetsplikt. I de tilfeller hvor frivillige arbeider på eget initiativ og ikke er tilknyttet verken en organisasjon eller offentlig virksomhet, så må taushetsplikt og dokumentasjon rundt dette eventuelt avtales mellom den frivillige og den som mottar hjelpen. Det er viktig å være klar over at frivillige som er helsepersonell og som utfører frivillig arbeid som kan defineres som helserelatert arbeid, vil være underlagt helsepersonellovens regler. Dette gjelder uavhengig av om den frivillige er tilknyttet en organisasjon/virksomhet eller jobber på eget initiativ.

Pårørende

Pårørende vil ikke være underlagt regler for taushetsplikt i sin rolle som pårørende. Dette gjelder også for pårørende som er helsepersonell når de utfører frivillig arbeid for sine pårørende, og ikke som helsepersonell. Til tross for at pårørende ikke har taushetsplikt, vil det likevel kunne være situasjoner der det vil kunne være behov for, og et ønske om, å avklare spørsmål rundt taushet. Dette vil for eksempel ofte være tilfelle når pårørende er samlet for å motta informasjon og/eller veiledning i sin rolle som pårørende, som ved pårørendeskoler. Innhenting av taushetsløfte fra pårørende som deltar på slike kurs/ samlinger, vil kunne bidra til å sikre trygghet for deltakerne til å ta opp personlige forhold på kurset eller samlingen. Dette vil igjen kunne bidra til at pårørende får mest mulig igjen for deltakelsen. Ved oppstart av slike kurs/samlinger vil det derfor være hensiktsmessig at forhold omkring taushetsløfte bringes frem i plenum og deretter presiseres igjen i gruppene. Det er viktig å opprettholde et slikt taushetsløfte også etter endt kurs/samling. Pårørende bør også oppfordres til å tenke igjennom hva man ønsker å dele med andre og sette egne grenser. Grensen for åpenhet vil variere fra person til person.

Gode råd

  • Sikre at forhold omkring taushetsløfte blir ivaretatt
  • Løfte det fram ved kursstart og i gruppesamtalene