Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Undervisningstemaer

Det er fem kjernetemaer på pårørendeskolen som bidrar til økt forståelse og kunnskap om demens, og som kan føre til positive endringer. Disse kan suppleres med andre temaer. Det er viktig å knytte etiske dilemmaer og eksempler til temaene som pårørende kan kjenne seg igjen i.

Kjernetemaer og hva som bør vektlegges:

 1. Demenssykdommene – sykdomslære
  Vektlegg: Forekomst av demens. Ulike sykdommer som fører til demens. Symptomer ved demens i ulike faser av utviklingen. Betydningen av legeundersøkelse og diagnostisering. Medisiner og andre behandlingstiltak.
 2. Kommunikasjon med personer med demens
  Vektlegg: Betydningen av livshistorie og å spille på ressursene til personen med demens i ulike faser av demensutvikling og ved utfordrende atferd. Kommunikasjonsteknikker som realitetsorientering, validering og erindring. Sosiale aktiviteter som pårørende kan gjøre sammen med personen med demens.
 3. Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  Vektlegg: Pårørendes følelsesmessige og fysiske utfordringer i omsorgen for personen med demens. Opplevelse og bearbeidelse av sorg. Faktorer som påvirker stress og mestring. Betydningen av at pårørende tar vare på egen helse og nettverk, og opprettholder aktiviteter i eget liv.
 4. Lovverket
  Vektlegg:
  Pasient- og brukerrettighetsloven: Pasienter og brukeres rett til nødvendig hjelp, herunder medvirkning, informasjon, samtykke, innsyn i journal, klageadgang, adgang til bruk av tvang. Nærmeste pårørende og deres rettigheter. Helse- og omsorgstjenesteloven: Kommunens plikter til å tilby nødvendige og forsvarlige tjenester. Hvilke tjenester plikter kommunen å ha tilbud om og hvilke tjenester er særlig aktuelle for personer med demens og deres pårørende. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: Regler for betaling i og utenfor institusjon.
  Vergemålsloven:
  Vergemål, framtidsfullmakt og legalfullmakt.
  Spesialisthelsetjenesteloven: De regionale helseforetakenes ansvar for transport til undersøkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten.
  Bruk av tolk i møte med helse- og omsorgstjenesten: For at pasienter, brukere og nærmeste pårørende skal gis den informasjon de har krav på etter pasient- og brukerrettighetsloven, kan bruk av tolk være nødvendig. For at helse- og omsorgspersonell skal yte forsvarlige tjenester, jf. helsepersonelloven § 4, kan bruk av tolk være nødvendig for at de skal forstå den informasjonen som pasienten, brukeren eller pårørende formidler. Helse- og omsorgspersonell har ansvar for å forklare pasienten eller brukeren som ikke selv ønsker å bruke tolk, og eventuelt pårørende, hvorfor tolk er viktig når informasjon skal formidles.
 5. Informasjon om tilbud i kommunen (i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner)
  Vektlegg: Generelt om helse- og omsorgstjenestens tilbud og kommunens tilrettelagte tjenester for personer med demens. Lokale søknadsrutiner og hvor pårørende kan ta kontakt for å søke tilbud. Informasjons- og støttetiltak for pårørende og personer med demens i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner.

Andre aktuelle temaer:

 • Taps- og sorgreaksjoner
 • Egenomsorg og mestring
 • Samlivet etter diagnosen (for par)
 • Rolleendringer i familien
 • Utfordrende atferd
 • Miljøbehandling 
 • Ernæring
 • Hukommelse og kognitiv stimulering
 • Sosiale aktiviteter
 • Førerkort og demens
 • Arv og testament
 • Økonomi
 • Velferdsteknologi og hjelpemidler
 • Yrkesaktivt liv i kombinasjon med omsorgsoppgaver
 • Barn og ungdom som pårørende
 • Foreldreansvar for mindreårige barn

For yngre personer med demens og deres pårørende kan i tillegg disse temaene være aktuelle: foreldreansvar for mindreårige barn og temaer relatert til yrkeslivet.


Undervisningsopplegg

Forelesere bør legge til rette for dialog med deltakerne og åpne opp for spørsmål underveis eller avslutningsvis. En konkret henvendelse til foreleser, som tydeliggjør hvilke områder som bør vektlegges og opplysninger om pårørendes alder og slektskapsforhold, kan være til god hjelp for foreleser. I tillegg kan det informeres om personen med demens bor i eget hjem eller på institusjon.

Det er viktig å knytte etiske dilemmaer og eksempler til temaene som pårørende kan kjenne seg igjen i. Det kan gjøres ved å referere til typiske situasjoner i hverdagen. Det er viktig å formidle sider av demenssykdom som kan gi gode opplevelser og muligheter for mestring i hverdagen. Forelesningene bør ikke være for lange og stoffet må være oversiktlig og lett tilgjengelig uten bruk av vanskelige faguttrykk.

Temabaserte gruppesamtaler

Gruppestørrelse

Ideelt sett bør størrelsen på gruppene være mellom fem og åtte personer. Grupper under fem personer kan minske tilfanget på erfaringer fra pårørende og er sårbare ved frafall av deltakere. Det kan bli tungt å drive prosessen i gruppen. Grupper over åtte personer kan bli for store med hensyn til å holde oversikt og kreve mer tid for at alle skal komme til orde og dele erfaringer. På mange pårørendeskoler kan det totale deltakerantallet være under 10 personer. Det kan være vanskelig å differensiere gruppene og mer hensiktsmessig å samle deltakerne i én gruppe.

Gruppeledelse

Lederne må møtes før kursstart for samordning, avklaringer og en innføring/opplæring i strukturen på gruppesamtalene og hva som forventes av gruppeledere. Gruppene kan ledes av en gruppeleder, men det optimale er å være to ledere i hver gruppe.

Gruppeleders funksjon og oppgaver

 • Gruppeleder har ledelsen på samlingene. Dersom det er to gruppeledere må det avtales på forhånd hvem som skal ha hovedansvaret for hvilken samling.
 • Lederen skal ivareta gruppa på en slik måte at de pårørende klarer å holde fokus på samtale rundt de temaene som blir tatt opp. Lederen skal invitere alle med i samtalen, samle innspill fra deltakerne, avgrense temaet og sørge for en oppsummering og avslutning.
 • Dersom det er to gruppeledere kan den ene lede og den andre komme med bidrag som fører samtalen videre og observere om noen av deltakerne som trenger ekstra støtte.  
 • Som en hovedregel skal gruppelederen ha en tilbaketrukket rolle og sørge for at det er de pårørende selv som kommer til orde. Det kan komme faglige spørsmål som må sjekkes ut og besvares på neste samling.

Strukturen på temabaserte gruppesamtale

Samtalene holdes i hovedsak omkring det temaet som tas opp på den enkelte samling.

 • Oppfølging av samtalen på forrige samling
  Gruppeleder minner om temaet som ble diskutert på forrige samling, og lar pårørende slippe til med hensyn til tiltak de skulle prøve ut og/eller andre forhold som ble løftet frem i gruppen.
 • Samtale om det aktuelle tema
  Bidra til at alle får komme til orde og slippe til med tanker, følelser, opplevelser og erfaringer på ”godt og vondt”.  Deltakerne gir hverandre støtte, innspill og praktiske tips om hvordan konkrete problemer med tilknytning til tema på samlingen kan tilnærmes eller løses.
 • Avslutning
  Sørge for en avslutning innen tidsrammen som er satt. Oppsummere hva samtalen har dreid seg om og støtte opp om spesielle tiltak som pårørende har bestemt seg for å prøve ut. Klargjøre hva som er tema på neste samling.

VIKTIG PÅ FØRSTE SAMLING

 • Kort presentasjon av gruppeleder: faglig bakgrunn, rolle og målet med pårørendeskolen.
 • Presentasjonsrunde av deltakerne som kort forteller om seg selv, sitt forhold til den som er syk og motivasjon for å delta.
 • Repetisjon av viktigheten av taushetsløfte og eventuelle praktiske forhold.
 • Understrek at gruppesamtalen skal ta utgangspunkt i tema på samlingen.

VIKTIG PÅ SISTE SAMLING

 • Avslutning med vekt på pårørendes situasjon fremover.
 • Gi mulighet for å utveksle kontaktadresser.
 • Avklare om det er tilbud i regi av frivillige organisasjoner og hjelpeapparatet som det kan være aktuelt for pårørende å kontakte eller delta på videre.

Gode råd

 • Sikre at forhold omkring taushetsløfte blir ivaretatt 
 • Lage et program som ivaretar de obligatoriske temaene
 • Legge til rette for opplæring av gruppeledere
 • Forberedende møte for å avklare gruppeinndeling og fordeling av roller og oppgaver