Pårørendes erfaring med å gå på pårørendeskole

Evalueringsskjema

evaluering.jpg
Foto: Helloquence/unsplash

Hvis man ønsker tilbakemelding fra pårørende om temaene var relevante og om gruppesamtalene fungerte, kan dette gjøres ved å dele ut et enkelt evalueringsskjema etter hver samling.

Ved kursets slutt er det nyttig å la pårørende vurdere kurset som helhet. Evalueringsskjemaet deles ut på siste kurssamling og bør inneholde spørsmål om faglige og praktiske sider av kurset. Hvordan pårørende vurderer belastningen i omsorgen og om pårørendeskolen har bidratt til økt mestring i omsorgssituasjonen, er verdifull informasjon i videreføringen av pårørendeskole.

Det er viktig å formidle formålet med evalueringen og at pårørendes anonymitet vil bli ivaretatt.

Oppsummeringer

Et kort møte med ressurspersoner, kursleder og gruppeledere umiddelbart etter hver samling eller et par møter i løpet av pårørendeskolen kan være nyttig. Det er viktig at gruppelederne får anledning til å dele opplevelser fra gruppene da mange kan bli følelsesmessig berørt av å møte pårørende og høre deres historier.

Avsluttende evalueringsmøte

Gruppe sitter i møte rundt bord (ah-01622)
Illustrasjonsbilde: Martin Lundsvoll

Det bør holdes et avsluttende evalueringsmøte der ressurspersoner, arbeidsgruppen, kursleder og gruppeledere vurderer kurset som helhet.

Viktige områder:

  • Hvordan har samarbeid og arbeidsfordeling mellom de involverte fungert?
  • Hvordan fungerte praktiske forhold som lokaler, teknisk utstyr, avlastningsordning og kursmateriale?
  • Var undervisningstemaene relevante for pårørende og formidlet foreleserne det faglige innholdet på en forståelig måte?
  • Hvordan fungerte gruppene? Var det tilstrekkelig innføring/opplæring for gruppelederne? Hvordan fungerte gruppeinndelingen?
  • Er budsjettrammene overholdt?
  • Hvordan skal pårørendeskolen videreføres?

Rapport og videreformidling av erfaringene ved pårørendeskole

rapport.jpg
Foto: Cowomen/unsplash

Søkere som mottar støtte gjennom tilskuddsordningen skal fylle ut et eget rapportskjema som sendes til Aldring og helse etter gjennomføringen, innen en oppgitt frist.

Dokumentasjon som innhentes på kurset kan fungere som en intern rapport om tilbudet som synliggjør og legitimerer videreføring av pårørendeskolen. Rapporten kan f.eks. formidles til administrasjon, kommunepolitikere, rådgivere, ansatte i pleie- og omsorgstjenestene og interesseorganisasjoner.