Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Oppfølging etter kurs

8. Oppfølging etter kurs.JPG
Foto: Iffit Qureshi

For enkelte innvandrergrupper kan det føles vanskelig å ta imot hjelp fra det offentlige, ofte fordi noen kan ha en oppfatning om at demens er et problem som skal løses i familien. Hukommelsesteamet bør være tilgjengelig for den enkeltes familie og nettverk og tilby hjemmebesøk, eventuelt med tolk. Det kan være riktig å fortsette å tilby kontakt og hjelp selv om familien i utgangspunktet sier at de ikke har behov for dette. I miljøer med sterke forventninger om familieomsorg, kan pårørende ofte strekke seg langt og komme til å trenge hjelp, støtte og avlastning (Ingebretsen, 2017).

Med en antatt økende demensforekomst i befolkningen, er det behov for å bistå alle grupper av pårørende med støtte og informasjon. Ved tilpasset informasjon, støtte og godt samarbeid mellom pårørende og ansatte kan eldre innvandrere med demens få hjelp som er tilpasset deres ønsker og behov.

Oppfølging av den enkelte familie bør skje i samarbeid med fastlegen. Andre tjenester som kan tilbys er blant annet dagaktivitetstilbud, hjemmetjeneste, tilbud om avlastning for pårørende og omsorgslønn. I etterkant av kurset bør en vurdere behovet for individuelle oppfølgingssamtaler, familiesamtaler med pårørende, familie og eventuelt øvrig nettverk, samtalegrupper, demenskafeer med mer.

Prosjekterfaringene viser at det framover vil være viktig å videreutvikle og tilpasse informasjon og informasjonsmateriell på innvandrergruppers morsmål, gjennom brosjyrer, foredrag og filmer, samt bidra til at demens blant innvandrere kommer inn som et temaområde i opplæring og videreutdanning av helsepersonell og tolker.

Referanser

Ingebretsen, R. (2017). Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp. I Tidsskrift for Norsk Psykologforening 54 (1) 2017,64-74. https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2017/01/eldre-innvandrere-og-deres-parorende-trenger-ogsa-hjelp?redirected=1

Foto: Iffit Qureshi