Evaluering

7. Evaluering.jpg
Foto: rawpixel/Unsplash

Evalueringsskjemaer

Det er utarbeidet spørreskjemaer for å evaluere både det åpne møtet og pårørendekurset. Skjemaene inneholder spørsmål om i hvilken grad temaet for samlingen var relevant, om det ble lagt fram på en forståelig måte og om deltakerne lærte noe. Praktiske sider som om hvor deltakerne har fått høre om kurset og om deltakernes relasjon til personer med demens blir også kartlagt.

Det bør legges til rette for oppsummering hver kursdag for å gi rom for eventuelle justeringer underveis i kursopplegget. På den måten får kursledere og gruppeledere, gjerne sammen med foredragsholdere, umiddelbart delt erfaringer både hva gjelder den praktiske gjennomføringen og det faglige innholdet samt erfaringer og opplevelser fra gruppesamtalene.

Det kan være hensiktsmessig å be om deltakernes tilbakemeldinger, enten muntlig eller ved å dele ut evalueringsskjemaer, både fra det åpne møtet samt for hver påfølgende kurskveld. På den måten kan man få innspill til nødvendige justeringer underveis. Ved kursets slutt vil det være nyttig å la deltakerne vurdere kurset i sin helhet med spørsmål både om faglige og praktiske sider ved kurset.

Evalueringsmøte

Arbeidsgruppen samles til et avsluttende evalueringsmøte etter endt kurs for vurdering og oppsummering av kurset i sin helhet. Evalueringsskjemaene fra deltakere oppsummeres og presenteres på møtet. På evalueringsmøtet diskuteres ulike sider ved kurset; hva som var vellykket, hva som ikke fungerte, og hvilke justeringer som bør gjøres til neste kurs.

Ressurser

Foto: rawpixel/Unsplash

Eksempel evalueringsskjema åpent møte

Eksempel evalueringsskjema kurskveld