Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Behov for kunnskap om demens

Behov for kunnskap om demens

2. Behov for kurs om demens.JPG
Foto: Iffit Qureshi

Gjennom den nasjonale pårørendesatsingen i Demensplan 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007), videreført i Demensplan 2020 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015), er pårørende til eldre personer med innvandrerbakgrunn løftet fram som en viktig målgruppe for informasjon og støtte. Pårørende som en viktig ressurs trekkes også fram i Nasjonal faglig retningslinje for demens.

På oppdrag fra Helsedirektoratet er det gjennomført et omfattende forsknings- og utviklingsprogram om demens og eldre innvandrere ved Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (Tidligere NAKMI, nå Folkehelseinstituttet). Prosjekterfaringene viser et stort behov for informasjon blant innvandrere både om demens og tjenestetilbud. Det er viktig å tilrettelegge tilbud ut fra brukernes språk og kulturbakgrunn (Ingebretsen, 2015). Mange kan ellers utsette å be om hjelp. Dette kan få negative konsekvenser både for utredning og behandling for den enkelte og føre til belastninger i familien. Fordi familieomsorg står sentralt for mange innvandrere, er det viktig at pårørende til innvandrere med demens får støtte (Ingebretsen, 2015). Pårørende er også viktige samarbeidspartnere for hjelpeapparatet i utviklingen av tilrettelagte tilbud og kulturkompetanse (Spilker & Kumar, 2016; Ingebretsen, Spilker & Sagbakken, 2015; Sagbakken & Kumar, 2017).

Ved Aldring og helse ble det sammen med NAKMI og andre samarbeidspartnere, utviklet et kurstilbud rettet mot pårørende til eldre innvandrere med demens. Mange har behov for kunnskap om demens og helse- og omsorgstjenester. Både kunnskapsformidling gjennom folkeopplysning og mer omfattende kursopplegg for pårørende, er aktuelle tiltak. Ressurspersoner i miljøene bør også få informasjon slik at de kan formidle videre og veilede dem som har behov.

Referanser

Helse- og omsorgsdepartementet. (2007). Demensplan 2015 :Den gode dagen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Demensplan 2020: Et mer demensvennlig samfunn. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/3bbec72c19a04af88fa78ffb02a203da/demensplan_2020.pdf

Ingebretsen, R. (2015). Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. Demens & Alderspsykiatri, 19(4), 8-12. https://ah-web-prod.s3.amazonaws.com/documents/Demens_4-2015.pdf

Ingebretsen, R. Spilker, R.S. og Sagbakken, M. (2015). Eldre innvandrere og demens. Erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten. NAKMI/ NOVA: NAKMI-rapport 1-2015. https://www.fhi.no/publ/2015/eldre-innvandrere-og-demens--erfaringer-fra-eldre-parorende-og-ansatte-i-om/

Sagbakken, M. & Kumar, B (Red.). (2017). Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A review of the literature. NAKMI Report NO 2: 2017. https://www.nakmi.no/publikasjoner/dokumenter/sagbakken-kumar-dementia-ethnic-minorities-and-migrants-nakmi-rapport-2-2017.pdf

Spilker, R. S. & Kumar, B.N. (2016). Eldre i ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens. NAKMI rapport 1: 2016. https://www.fhi.no/publ/2016/eldre-i-et-ukjent-landskap.-sluttrapport-fra-prosjektet-eldre-innvandrere-o/

Foto: Iffit Qureshi