Minoriteter – Eldre innvandrere og demens

Her finner du nyttig informasjon om demens og eldre innvandrere enten du er helse- og omsorgspersonell, pårørende eller bare interessert.

Hvem er de eldre innvandrerne?

Med eldre innvandrere mener man vanligvis personer over 65 år som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre, og som har migrert til Norge. Det finnes fortsatt få i akkurat denne aldersgruppen som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og har utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrerne i Norge kommer fra mer enn 200 land og selvstyrte regioner. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i 2019 var nær 18 % av befolkningen i Norge innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn.

Under 5 % av disse er over 70 år gamle. De fleste som er over 70 år i dag kommer fra Norden, Storbritannia eller Tyskland. Det ventes en endring i disse tallene fremover. De som kom til Norge som arbeidsmigranter på 1970-tallet eller som flyktninger på 1980 og 90-tallet blir stadig eldre. Snart vil flere fra Pakistan, Vietnam, Bosnia-Hercegovina, Iran og Irak bli over 70 år. På nettsiden til Statistisk sentralbyrå kan du lese mer om hvor de eldre innvandrere i Norge kommer fra.

Det er mange grunner til at mennesker velger å innvandre til Norge. Noen kommer som arbeidsmigranter, andre som flyktninger eller asylsøkere og andre på grunn av ekteskap eller familiegjenforening.

Andelen eldre innvandrere i befolkningen øker og Norge blir stadig et mer flerkulturelt samfunn. Mange eldre innvandrere møter allikevel store utfordringer når de blir syke. Dette på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller og mangelfull kunnskap om hvordan det norske helsesystemet fungerer. Disse barrierene kan hindre dem i å få det helsetilbudet de har behov for, og krav på. For den enkelte kan dette medføre økt risiko for helseproblemer og redusert livskvalitet.

Demens og eldre innvandrere

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke uhelbredelige sykdommer eller skader i hjernen. Demens fører til at hjerneceller dør. Dette forårsaker skader i hjernen. Resultatet er først og fremst svekket kognisjon, altså at personen ikke tenker, husker eller mestrer språk og dagliglivets oppgaver som før. Demens er en tiltakende og ofte langvarig tilstand som vil påvirke livet til de som er syke og deres pårørende i mange år. Gradvis vil personen bli svært pleietrengende.

Du kan lese mer om demenssykdommer her

Mange av de menneskene som migrerte til Norge i perioden mellom 1960 og 1990 er nå blitt gamle – og med alderen øker risikoen for demenssykdommer.

Per i dag vet vi lite om forekomsten av demens blant innvandrere i Norge, men vi vet at tallet er økende. Samtidig vet vi også at eldre innvandrere i Norge, og i resten av Europa, ikke benytter seg av helse- og omsorgstjenester som dagaktivitetstilbud, hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjem like mye som de eldre fra majoritetsbefolkningen. I en rapport fra Alzheimer Europe nevnes en rekke mulige årsaker til dette:

  • manglende tillit til det offentlige helse- og omsorgstilbudet
  • tilbudene er ikke kulturelt tilrettelagt
  • mangelfull språkkunnskap og helsekompetanse hos personen med demens eller de pårørende
  • demensdiagnosen oppleves stigmatiserende og holdes skjult
  • familien ønsker selv å ta vare på den gamle